Tìm thấy 671 Kết quả Tổng số 26294

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Ngô Thị Lan
  Thông tin xuất bản: H.: Thế giới, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 38/
  Loại CSDL:
 • 2.
  Tác giả: Ngô Thị Lan
  Thông tin xuất bản: H.: Thế giới, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 38/
  Loại CSDL:
 • 3.
  Tác giả: Hà Thị Thu Hương
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 38/M564Q
  Loại CSDL:
 • 4.
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 38/PH606T
  Loại CSDL:
 • 5.
  Tác giả: Đặng Thị Phương Anh
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 38/T564C
  Loại CSDL:
 • 6.
  Tác giả: Khúc Hà Linh
  Thông tin xuất bản: H.: Thanh niên, 2012
  Ký hiệu xếp giá: 38(V)/PH564Q
  Loại CSDL:
 • 7.
  Tác giả: Phạm Quang Long
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Hà Nội, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 38/CH528Q
  Loại CSDL:
 • 8.
  Tác giả:
  Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2008
  Ký hiệu xếp giá: 38/C259M
  Loại CSDL:
 • 9.
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh
  Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2020
  Ký hiệu xếp giá: 38/C606B
  Loại CSDL:
 • 10.
  Tác giả: Vũ Kiêm Ninh
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb Hà Nội, 2019
  Ký hiệu xếp giá: 38/T564P
  Loại CSDL: