...
Loại CSDL: Sách
MFN: 34145
Ký hiệu xếp giá: 15 / S419I
Tác giả: Myers, David G.
Thông tin xuất bản:USA: Mc Graw Hill, 2013
Mô tả vật lý: 755 p., 28 cm
Từ khóa: PsychologyEnglishSocial
Tác giả bổ sung: Holland MichiganJean M. Twenge

Tìm kiếm thêm